Standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin

Standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin

Standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin

Uit een onderzoek van V&VN kinderverpleegkunde en Nictiz (2014) is gebleken dat er veel knelpunten bestaan in het proces van verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Zo is deze overdracht vaak onvolledig en niet eenduidig, of ontbreekt zelfs. Ouders worden veelal niet betrokken en de gegevens bestaan overwegend uit medische informatie, terwijl de zorg aan een (ernstig) ziek kind en zijn gezin zo veel meer is.

Steeds meer kinderen worden in de thuissituatie verzorgd en verpleegd. De nu nog bestaande grens tussen het ziekenhuisdomein en/of thuiszorgdomein zal in de toekomst steeds meer vervagen. Er vindt een verschuiving plaats van de overdracht tussen twee organisaties met ieder een eigen (elektronisch) dossier naar het hebben van een gezamenlijk dossier met één zorgplan. In het zorgplan staan de patiëntproblemen centraal, aangevuld met actuele informatie die nodig is om de zorg te continueren in een andere context. Voor kinderen en gezinnen in de palliatieve zorg is dit het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg.

Verpleegkundigen registreren veel informatie tijdens hun werkzaamheden, dit verloopt echter nog niet altijd zoals dat zou moeten. Er wordt nog veel dubbel geregistreerd, er is een grote diversiteit in registratie en zorginformatie en gebruikte termen en definities komen veelal niet overeen. Hierdoor zijn de gegevens die geregistreerd worden niet eenduidig en niet vergelijkbaar en uitwisselbaar. Dit leidt onder andere tot een probleem met de verpleegkundige overdracht van het kind & gezin in de zorgketen, van 3e/2e lijn naar de 1e lijns zorg.  

Om tot eenduidige, generieke overdrachtsgegevens kind & gezin te komen, hebben V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz de handen ineengeslagen en samen met o.a. de NVK en Stichting PAL gewerkt aan de realisatie van een dataset ‘generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind & gezin’. Het registeren en uitwisselen van eenduidige informatie (overdracht), is een belangrijke voorwaarde voor het continueren van het zorgplan. De ontwikkelde zorginformatie bouwstenen binnen dit project voorzien in deze behoefte.

Om de bruikbaarheid en kwaliteit van zorggegevens in het dossier te verbeteren zijn zogenoemde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor kind en gezin opgeleverd. Inclusief een richtlijn hoe deze gebruikt kunnen worden in het elektronisch zorgdossier en ten behoeve van de verpleegkundige overdracht van kind en gezin door de keten. Een onderdeel van de ZIB’s is de ‘Nationale Kernset Patiëntproblemen’. Tijdens het project is deze Kernset uitgebreid met patiëntproblemen specifiek voor de kindzorg.

Het uitgangspunt van de overdracht is dat gegevens die relevant zijn voor het zorgproces eenmalig in het dossier van de patiënt worden vastgelegd (ook wel registratie aan de bron genoemd) en meervoudig kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de overdracht. Door het eenduidig registreren in het dossier is het mogelijk om een standaard overdracht uit het dossier te genereren, wat de kinderverpleegkundige geen extra handeling kost. In het kader van minder bureaucratie is dit een essentieel aspect.

Door afspraken te maken over welke informatie belangrijk is en hoe deze informatie moet worden vastgelegd zal de kwaliteit van de informatie verbeteren. De standaardgegevens vormen ook een belangrijke basis voor het MKS, met het zorgplan als basis voor de overdracht. Daarnaast zijn de standaardgegevens een belangrijke basis voor bijv. onderzoek en indicatie.

Nu de informatiestandaard is gerealiseerd, kan met de implementatie worden begonnen. Deze zal door middel van enkele proeftuinen vorm krijgen. Hierdoor kan kennis en ervaring worden opgedaan met het gebruik van de set, zodat deze daarna breder geïmplementeerd kan worden in het land. De implementatie zal in nauwe samenhang met de implementatie MKS en de ontwikkeling van de 7 regionale ‘Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) – voor gezinnen met een ernstig ziek kind’ plaats vinden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project, of wilt u de standaard implementeren in uw zorgpraktijk? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk (duijvendijk@nictiz.nl) of Erna Vreeke (info@ernavreeke.nl)

ContactpersoonIrene van Duijvendijk
AfbeeldingSchermafbeelding 2017-03-08 om 11.11.29.png
Emailduijvendijk@nictiz.nl