Privacybeleid

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verleent u hierbij toegang tot Kinderpalliatief.nl. alsmede tot de online community van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg indien u beschikt over een (geldig) account. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op Kinderpalliatief.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg spant zich in om de inhoud van Kinderpalliatief.nl en de online community actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op Kinderpalliatief.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geen aansprakelijkheid.
Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van Kinderpalliatief.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.


 

Voor op Kinderpalliatief.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Met de online community heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg tot doel om informatie-uitwisseling naar en tussen deelnemers mogelijk te maken Ook in deze rol spant het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zich in om op een correcte en verantwoorde wijze te communiceren. Zij kan echter niet voorkomen dat er – mede vanwege de diverse gebruikers van de online community mogelijkheid – sprake is van een gebrekkige  c.q. een onwenselijke wijze waarop de communicatie plaats vindt. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg kan geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor de wijze waarop gebruikers van de community zich gedragen tegenover andere gebruikers. Indien het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg aanwijzingen daartoe heeft, zal zij terstond optreden geen ongewenste c.q. ongepaste communicatie.

 


Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op Kinderpalliatief.nl en de online community liggen bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van Kinderpalliatief.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Gebruikers van de online community zijn verantwoordelijk voor eventueel inbreuk op intellectueel eigendomsrechten. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zal deze gebruikers aanspreken en houdt ze verantwoordelijk voor elke inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, welke zij via de online community verspreiden. Bij enig vermoeden van inbreuk zal terstond de inbreukmakende content worden verwijderd.

Persoonsgegevens en privacy
Voor de verwerking van aanmeldingen (o.a. bijeenkomsten en nieuwsbrieven) heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en postadres nodig. Bij het aanmeldformulier staat altijd vermeld welke gegevens het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg nodig heeft.  


Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens die via Kinderpalliatief.nl worden verzameld, gebruikt het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.


Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in  Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”. 

 

Gebruikers van de online community kunnen een gebruikersnaam aanmaken en zullen voor een goede communicatie hun emailadressen delen met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Deze emailadressen worden niet zichtbaar in de community. Lees voor een verdere beperking van de afgifte van de persoonsgegevens de privacyverklaring van de KKZ. 


De  ”cookiewet”

Kinderpalliatief.nl en de online community maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg te helpen analyseren hoe gebruikers Kinderpalliatief.nl gebruiken. 

 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van Kinderpalliatief.nl en de online community wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

 

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft als verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Kinderpalliatief.nl. Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

 

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internetbrowser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

 

Door gebruik te maken van Kinderpalliatief.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op Kinderpalliatief.nl en de online community worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

 

 

Privacyverklaring

De privacyverklaring van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  leest u hier. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, waaronder ook het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen, de online community en de 7 Netwerken Integrale Kindzorg.

 


Contactinformatie
Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg omgaat met uw gegevens. Heeft u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Heeft u een klacht over inhoud van andere gebruikers? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg via info@kinderpalliatief.nl.

! Bovenstaande privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.