3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

Ellen Dijkstra-Rurup

e.dijkstra@kinderpalliatief.nl

3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.

Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen (www.nvk.nl).

Je bent gesprekspartner voor de ouders en voor andere betrokken zorgverleners. Signaleren, observeren, afstemmen en elkaar consulteren zijn hierin belangrijke voorwaarden. Dit alles maakt dat je goed communiceert, inzicht hebt in de beleving van kind en gezin en kennis hebt van de mogelijkheden van andere hulpverleners.

Tenslotte is palliatieve zorg voor kinderen een intensieve vorm van hulpverlenen waarbij je geconfronteerd kunt worden met heftige emoties van de ander of van jezelf. Wat doet dit met jezelf en je collega’s en hoe zorg je met elkaar dat je als professioneel kunt blijven functioneren? Ook hier wordt in de training aandacht aan gegeven.
 

Programma

In deze 3-daagse basistraining is een logische opbouw tussen kennisoverdracht, trainen van vaardigheden en bewustwording. Om de doelstellingen te bereiken, is er naast het lesaanbod een aantal voorbereidende en reflecterende opdrachten opgesteld. De training biedt de professional een breed pakket aan onderwerpen die van belang zijn in de zorg voor het zieke kind.

 

Visie op palliatieve zorg: palliatieve zorg begint eigenlijk bij diagnose. Daarnaast is er veel verwarring over de terminologie palliatief, palliatief terminaal etc. In deze training schetsen we het kader vanuit waar men vertrekt.
Zorgen voor jezelf: erkenning voor de zwaarte van het vak en de professional richten op wat kracht brengt. Delen van ervaringen en het creëren van een open sfeer ten behoeve van de groepsdynamiek.
 
Begeleiding van ouders: vanuit professioneel en ervaringsdeskundig perspectief wordt dit onderwerp belicht. Kennis van onderzoek wordt gecombineerd met de ervaring van ouders uit de praktijk.Begeleiding van en communicatie met kinderen: leren, ontwikkelen en communicatie komt aan de orde met gebruik making van theorie en ervaringen van de deelnemers.

Besluitvorming en werken volgens de richtlijn: de medisch inhoudelijke kennis uit de richtlijn wordt gekoppeld aan de methodiek besluitvorming om deelnemers te trainen in scenario denken/palliatief redeneren en het werken met de richtlijn handen en voeten te geven.

Beslissingen rondom levensverwachting: deelnemers krijgen aan de hand van casuïstiek ideeën mee om medisch ethische discussies in hun werk te kunnen voeren en hun rol daarin vorm te kunnen geven.
 
Doelgroep
De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
 

Locatie
Vergadercentrum IKNL Utrecht

Godebaldkwartier 419, Utrecht.

Tijd
De ontvangst is om 9.00 uur. De training start om 9.30 uur en zal om 17.30 uur afgelopen zijn.
 

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de training ontvangt u een aantal huiswerkopdrachten.
Klik hier om de bijbehorende documentatie te bekijken en te downloaden.

Data training 1 najaar 2019
Dinsdag 10 september
Dinsdag 29 oktober
Dinsdag 10 december

Kosten:
€ 789,- p.p. inclusief lesmateriaal en lunch.
 

Annuleren

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de 3-daagse basistraining dan kunt u uw deelname annuleren of een collega kan uw plek innemen wanneer vooraf met ons is afgestemd. Tot 6 weken voor aanvang van de training is annulering kosteloos. Bij annulering van 6 tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de deelnamekosten (€ 394,50) in rekening gebracht. Wanneer deelname korter dan 4 weken voor aanvang wordt geannuleerd, is betaling van de volledige kosten (€ 789) verplicht. Annuleren van de training kan via een mail naar info@kinderpalliatief.nl

 
Accreditatie 
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 21 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 21 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): 18 punten
Registerplein (Register Agogen (AG), Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW)): 04 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 16.50 punten.
 
Inschrijven 
Via deze link
 
Persoonsgegevens en privacy
Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vindt u hier.