Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen

Woensdag 6 maart 2019

Stephanie Vallianatos

s.vallianatos@kinderpalliatief.nl

De behandeling van ernstig zieke kinderen richt zich in eerste instantie op genezing. Voor dit behandelbeleid dragen kinderartsen de eindverantwoordelijkheid. Wanneer er geen perspectief meer is op genezing, of de kans daarop steeds geringer wordt, verschuift de focus van curatieve zorg naar palliatieve zorg. Er is vaak geen duidelijke markering tussen beide vormen van zorg. Op genezing gerichte behandeling en palliatieve zorg kunnen ook gedurende een langere periode samengaan.

Palliatieve zorg betreft altijd ‘totale zorg’ voor het kind en voor zijn of haar gezin. Dit wil zeggen dat er niet alleen aandacht is voor lichamelijke aspecten maar ook voor psychische, pedagogische, sociale en spirituele aspecten. Deze totale zorg vraagt om de inzet van meerdere disciplines. Naast kinderartsen zijn dit kinderverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, geestelijk verzorgers, kinderpsychologen, maatschappelijk werkenden en natuurlijk de eigen huisarts. Hoe meer disciplines betrokken zijn, hoe belangrijker een goede samenwerking is en een goede regie over de verschillende vormen van zorg die worden ingezet. In de meeste gevallen vervult de kinderarts deze regierol. Hij of zij blijft ook eindverantwoordelijk voor het behandelbeleid tijdens de palliatieve fase.

Kenmerkend voor de palliatieve fase zijn vragen over bijvoorbeeld welke behandeling nog wel in het belang van het kind is en welke niet meer, intensivering van de symptoombestrijding en de vraag waar het kind het beste kan verblijven. Dit alles in het licht van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor het zieke kind en zijn of haar gezin. Ook al draagt de kinderarts eindverantwoordelijkheid, hij of zij zal belangrijke beslissingen altijd samen met het kind en de ouders willen nemen. Formeel gezien mogen kinderen in Nederland vanaf 12 jaar over hun medische behandeling beslissen. Maar in de praktijk blijken ook jongere kinderen vaak al in staat om actief mee te denken over hun behandelbeleid en over wat zij wel en wat zij niet meer willen.

Van de kinderarts vereist dit wel dat hij of zij de gespreksvoering aanpast aan het cognitieve en sociaalemotionele niveau van het betreffende kind. Er zijn ook situaties waarin een kind te jong, te ziek of te gehandicapt is om actief mee te denken. In dat geval zullen kinderartsen samen met ouders moeten beslissen welke zorg en behandeling het welbevinden van het kind in de palliatieve fase het beste dient.

Gezamenlijke besluitvorming of shared decision making klinkt als iets vanzelfsprekends. De praktijk wijst anders uit. Allereerst bestaan er onder professionals verschillende ideeën over wat ‘gezamenlijke besluitvorming’ concreet in zou moeten houden. Dit leidt tot uiteenlopende benaderingen en soms tot verwarrende situaties voor ouders. Ten tweede blijkt dat de uitvoering van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk veel vraagt van de communicatieve vaardigheden van artsen. In de bestaande opleidings- en nascholingsprogramma’s worden deze vaardigheden niet of nauwelijks getraind. De verdiepingstraining bouwt voort op de kennis van de Basistraining Kinderpalliatieve zorg van Stichting PAL en richt zich specifiek op kinderartsen, huisartsen en AVG.

16.00 uur: Inloop

16.15 uur: Deel I: 
Presenteren van recente kennis over gezamenlijke besluitvorming met kind en met ouders tijdens de palliatieve fase en bediscussiëren van deze kennis in het licht van een eigen casus.

17.30 uur: Pauze


18.00 uur: Deel II:
Oefenen van een besluitvormend gesprek met een ouder kind (scenario 1) en met ouders (scenario 2).


21.00 uur: Afsluiting 
 

Bijzondere aandacht is er in beide delen voor:

  • de fasering van een proces van gezamenlijke besluitvorming
  • gerichte communicatieve vaardigheden om kind en ouders actief te laten participeren in de besluitvorming
  • hoe om te gaan met individuele karakteristieken van kind en ouders
  • rol- en taakverdeling met collega’s tijdens de gesprekken.

Trainers
Het programma wordt begeleid door dr. Mirjam de Vos, trainer medische communicatie en senior onderzoeker (Emma kinderziekenhuis AMC), Prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde (UMCG)  en Stephanie Vallianatos MSc, projectleider (Stichting PAL).

Doelgroep
Kinderartsen, huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) die de Basistraining Kinderpalliatieve Zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in de kinderpalliatieve zorg.

Datum
Woensdag 6 maart 2019

Aantal deelnemers 
Maximaal 12

Kosten
€ 298,00, inclusief btw, lesmateriaal en warme maaltijd.

Locatie
Restaurant Dengh Utrecht
Enghlaan 17
3543 BD Utrecht.
Website: www.dengh.nl
Tel.: 030-303 9252

Inschrijven
U kunt zich vanaf nu inschrijven via deze link.

Accreditatie
04 punten, verleend door de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde.

Persoonsgegevens en privacy
Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vindt u hier.