Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren én meeverhuizen van hulpmiddelen moet en kan beter. Het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ heeft dit als doel. Zo zijn er twee concrete convenanten opgesteld waar alle betrokken partijen in de praktijk aan moeten voldoen. Een uitkomst voor iedereen die een hulpmiddel nodig heeft.

Ouders van een ernstig ziek en/of zorgintensief kind ervaren veel problemen rond de aanvraag en levering van hulpmiddelen. Het is vaak een langdurig, tijdrovend en frustrerend proces. Zij zijn hierin niet de enige. Dit geldt ook voor volwassenen. Daarom hebben meerdere landelijke organisaties een Normenkader hulpmiddelen opgesteld dat is uitgewerkt in het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’. Dit is een landelijk project waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kartrekker van is en waar het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg aan deel heeft genomen. Wij hebben het perspectief van kind en gezin ingebracht.
Vanaf juni vorig jaar zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan en het project is nu afgerond. Bij de uitvoering van het project zijn verschillende partijen betrokken, zoals het Ministerie van VWS, gemeenten, zorgverzekeraars, Revalidatie Nederland, Ergotherapie Nederland, leveranciers, Ieder(in) en verschillende andere patiëntenorganisaties.

Resultaten
Op het congres #Samenregelenwehet, georganiseerd door de VNG op 10 juni jl., zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Een aantal verbeteringen is vastgelegd in een convenant ‘Maatwerk procedures toegang’ en een convenant ‘Meeverhuizen’. Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de gemaakte afspraken gaan toepassen in de praktijk. Dat betekent o.a.:

  • dat bij verhuizing van de cliënt de overname van het hulpmiddel (of hulpmiddelen) conform de afspraken in het convenant geregeld wordt.
    • Op de VNG website staat te lezen: “Het doel van het convenant ‘Meeverhuizen’ is te bereiken dat gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers ervoor zorgdragen dat het op maat gemaakte hulpmiddel voor de cliënt beschikbaar blijft wanneer de cliënt verhuist van de ene gemeente naar de andere, en wanneer de cliënt van de Wmo naar de intramurale Wlz verhuist.”
  • dat partijen de beschreven model-maatwerkprocedure in hun uitvoeringsorganisatie implementeren.
  • dat in beleid wordt opgenomen dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar zo veel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de cliënt.
  • dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag.

Partijen beslissen echter zelf of ze de convenanten ondertekenen. Vraag daarom of uw gemeente en/of leverancier de convenanten ondertekent. Willen ze dat niet? Verwijs dan naar de oproep van de VNG om dit wel te doen.

Nog twee belangrijke resultaten
Twee andere belangrijke resultaten van het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ zijn de ontwikkeling van een wegwijzer voor mensen die een hulpmiddel willen aanvragen en de DRIVEcheck - een checklist met aandachtspunten op het gebied van bejegening (hoe we omgaan met elkaar). Voor beide producten heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg input gegeven. De komende maanden moeten de convenanten, handreikingen, etc. worden geïmplementeerd in de praktijk. Naast de genoemde ‘producten’ heeft de verbeteragenda ook gezorgd voor meer inzicht in elkaars processen en wederzijds begrip.


Het monitoren van de praktijk

De grote vraag is nu of de afgesproken verbeteringen inderdaad leiden tot een betere en snellere aanvraag én levering van een hulpmiddel. Het is van groot belang om dit te monitoren. Minister Hugo de Jonge heeft de VNG daarom de opdracht gegeven om een effectmeting uit te voeren. Nu en volgend jaar worden mensen met een hulpmiddel - of die een hulpmiddel aanvragen - en hun naasten bevraagd.
 

Meldpunt

Alle problemen zijn met de behaalde resultaten van dit project helaas nog niet (direct) opgelost. Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel(en) en er niet uitkomen met bijvoorbeeld hun gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Juiste Loket, via: 030-7897878 of meldpunt@juisteloket.nl.