Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

 

 

Het Kenniscentrum zet in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) een Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen op. Het Artsensteunpunt is bedoeld voor artsen die steun en/of advies zoeken bij vragen over complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen in de leeftijd van 1-18 jaar. Ook kan een behandelend arts na overlijden van een kind een beroep doen op een collega van het Artsensteunpunt voor een gesprek over het verloop. Hierbij kunnen zowel procedurele als gevoelsmatige aspecten aan bod komen. Kortom, het Artsensteunpunt faciliteert intercollegiale consultatie en is niet bedoeld voor acute zorgvragen of als een ‘second opinion’ groep. Een ander doel van het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is leren van elkaar en van de casuïstiek die bij het Artsensteunpunt aangemeld wordt.

 

Samenstelling en werkwijze van het Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bestaat uit een kerngroep van kinderartsen en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Zij vormen koppels. Wanneer een arts een beroep doet op het Artsensteunpunt zorgt een koppel, van AVG en kinderarts, voor een snel eerste contact en een inhoudelijke reactie op de uitgediepte consultvraag van een arts. Op de achtergrond is een multidisciplinair forum van experts beschikbaar voor consultatie en reflectie. Alle betrokkenen bij het Artsensteunpunt hebben aantoonbare ervaring en affiniteit met kinderpalliatieve zorg.

 

Huidige stand van zaken

Een werkproces en handelingsprotocol van het Artsensteunpunt is ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor het Artsensteunpunt met als doel: informeren, ontwikkelen en leren van elkaars expertise en ervaringen. Na de zomer is het Artsensteunpunt telefonisch bereikbaar. Na een pilotfase van 9 maanden worden de samenstelling en werkwijze van het Artsensteunpunt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tevens is de pilot bedoeld om meer zicht te krijgen in het aantal vragen en het type vragen dat er bij artsen leeft omtrent complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen.

 

Voor meer informatie of met vragen kunt u terecht bij Eduard Verhagen of Carolien Huizinga.