IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL hebben in 2013 in nauwe samenwerking met prof Eduard Verhagen (NVK) de 1e multidisciplinaire basistraining kinderpalliatieve zorg ontwikkeld. Dit met als gezamenlijk doel tot verbetering van de zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en tevens tot implementatie van de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen te komen.

Meer dan 110 zorgprofessionals uit de intra- en extramurale zorg hebben de basistraining, die geaccrediteerd is voor kinderartsen, (kinder-) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, pedagogisch medewerkers, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkenden, inmiddels gevolgd. In het najaar 2015 is de basistraining geëvalueerd en op onderdelen vernieuwd. Uit de evaluatie bleek een grote behoefte aan verdiepingsmodules voor professionals die de basistraining hebben gevolgd en voor artsen die verdieping zoeken op bepaalde aspecten van de palliatieve zorg aan kinderen en gezinnen.  

IKNL en PAL zijn inmiddels gestart met ontwikkeling van Verdiepingsmodules in de vorm van Masterclasses. Deze bouwen voort op de kennis, vaardigheden en houdingsontwikkeling die de deelnemers aan de basistraining hebben opgedaan. Om verdiepingsmodules op maat, passend bij de diverse beroepsgroepen, te kunnen ontwikkelen wordt als eerste stap vastgesteld welke competenties de diverse doelgroepen moeten behalen. Tevens wordt vastgesteld wat dit betekent voor de competenties m.b.t. multidisciplinaire samenwerking en wat hierbij eventueel monodisciplinaire aspecten zijn. 

Een landelijke projectgroep bestaande uit (vertegenwoordigers van) professionals en ervaringsdeskundigen in de kinderpalliatieve zorg, Stichting PAL en IKNL beschrijven de competenties, stellen de leerdoelen op en geven de inhoud aan. 
Stichting PAL brengt met name haar kennis in betreffende de inhoud m.b.t. de kinderpalliatieve zorg en IKNL brengt met name haar kennis op het gebied van didactiek en onderwijskundige inzichten in.
Prof. Eduard Verhagen is namens de NVK nauw betrokken bij de ontwikkeling van de diverse Masterclasses. 

De eerste Masterclass zal in het najaar 2016 worden aangeboden.