Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

“Als je de ouders bent van een zorgintensief kind, staat je wereld totaal op zijn kop. De zorg voor je kind moet dus goed zijn geregeld. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Als ouder moet je veel zelf regelen en er hard aan trekken. Dat kost energie en tijd. Terwijl je als ouders er vooral moet zijn voor je kind. Een goede invoering en naleving van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is dus cruciaal.” (Eva Schmid-Cnossen, moeder van een zorgintensief kind) 

Na aanleiding van het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ zijn de initiatiefnemers van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) in het najaar 2015 gestart met de implementatie van dit systeem. Een systeem dat de ouder en het zieke kind centraal stelt en als fundament het handvest ‘Rechten van het zieke kind’ kent. 
Wat levert het systeem nu concreet op voor het zieke kind en zijn gezin? 
Allereerst zal voor alle kinderen die met aanvullende zorg vanuit het ziekenhuis naar huis gaan samen met ouders en zo mogelijk het kind een zorgbehoeftescan worden gedaan. Dit om de zorg zo veel mogelijk op maat in te kunnen richten. Immers, die zorgbehoefte van een kind en zijn gezin is niet alleen afhankelijk van de ziekte van het kind maar van de omstandigheden en de situatie van het hele gezin. Vanuit de zorgbehoeftescan wordt vervolgens in gezamenlijkheid met alle betrokkenen een zorgplan opgesteld. Binnen het programma worden voor deze twee onderdelen bouwstenen en handleidingen ontwikkeld. Daarnaast wordt een verwijsboom voor de zorg met daaraan gekoppeld een voorstel tot bekostiging ontwikkeld. 
De programmaraad zal in het vervolg alle door het veld ontwikkelde instrumenten langs een meetlat houden en op die manier tot een kwalitatieve beoordeling komen. Aan het label MKS kan de patiënt in de toekomst herkennen dat het instrument waarmee de zorgverlener werkt getoetst is en voldoet aan de uitganspunten van MKS. 

Voor de specifieke zorg aan kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase is door de NVK en Stichting PAL in samenwerking met een brede vertegenwoordiging uit intra-en extramurale kindzorg en ouders (VOKK en VKS), een aanvullend zorgplan en de bijbehorende bouwstenen specifiek voor de palliatieve zorg ontwikkeld. De inbedding van het Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg in het MKS is een typisch geval van win-win. “De bouwstenen zijn nuttig en zinvol gebleken. We hebben het beste eruit weten te halen en hebben met enorm veel partijen aan tafel gezeten. Daarmee leveren we nu toegevoegde waarde aan het MKS.”

Alle projecten verbonden aan de implementatie van MKS en algemene informatie voer MKS zijn te vinden op: http://www.mksprogramma.nl/ 

Lees hier het hele interview met Eva Schmid-Cnossen.