Implementatie MKS start begin 2017

Implementatie MKS start begin 2017

Tijdens het algemeen overleg (AO) Intensieve Kindzorg op 15 december is uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken MKS en de plannen voor de komende twee jaar. Daarnaast zijn door Staatssecretaris van Rijn belangrijke trajecten rondom zorg aan ernstig zieke kinderen in gang gezet. 

“MKS is de opmaat naar een nieuwe standaard van zorg aan zieke kinderen”, aldus van Rijn. Met behulp van deze systematiek, de inzet van hulpbehoeftescan en zorgplan voor elk kind dat met (verpleegkundige) zorg naar huis gaat zal tot een verhoging van de kwaliteit van zorg voor kind en gezin leiden. Voor de implementatie zal gedurende een periode van twee jaar subsidie beschikbaar gesteld worden, aldus van Rijn.

Naast het door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerde standpunt, spraken zich ook diverse Kamerleden gedurende het AO uit voor een integrale bekostiging van medische kindzorg in één systeem. In de diverse pleidooien varieerde de voorkeur voor onderbrenging binnen ZWV of WLZ. Staatssecretaris van Rijn gaf aan eerst onderzoek te willen doen naar de praktijk, alvorens er een verandering in systematiek ter overweging staat.

Twee aspecten waarvoor Stichting PAL, het landelijk platform en velen met ons zich al geruime tijd sterk maken is de (te) beperkte regeling ‘nazorg’ voor het gezin na overlijden van een kind. Dit knelpunt heeft nu ook kamerbreed de aandacht. De staatsecretaris heeft in het AO toegezegd, dat de situatie rondom de bekostiging van nazorg voor gezinnen zal worden meegenomen in een lopend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wat ons betreft en belangrijke stap op weg naar betere kaders voor nazorg.

Ook de rol van de kinderarts verandert. Steeds vaker verblijven ernstig zieke kinderen thuis, onder verantwoordelijkheid van de kinderarts in het (academisch) ziekenhuis. Dit geld ook voor kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase. Voor huisartsen is de begeleiding van deze patiënten veelal onbekend terrein. Veel huisartsen maken maar een of twee keer in hun loopbaan het overlijden van een kind mee. De kinderarts blijft daarom vaak eerste aanspreekpartner voor ouders en zorgverleners rondom het gezin. Een proef met de inzet van een kinderarts (Jan-Peter Rake, Martini Ziekenhuis Groningen) bij KinderThuisZorg laat positieve resultaten en toegevoegde waarde zien. Binnenkort start de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) met pilots waarin de inzet van kinderartsen buiten het ziekenhuis zal worden geregistreerd. Ook dit een belangrijke eerste stap in richting inzet en bekostiging van de kinderarts buiten het ziekenhuis.

Een verder knelpunt dat uitvoerend aan de orde kwam is het tekort aan kinderverpleegkundigen in Nederland. Zowel in de intramurale als ook extramurale zorg is sprake van een groeiend tekort aan kinderverpleegkundigen. De situatie is inmiddels dusdanig nijpend, dat de eerste organisaties zijn gestopt met extra taken, zoals het indiceren van zorg in PGB voor patiënten die niet in zorg zijn bij de desbetreffende organisaties. De staatssecretaris zal dit knelpunt samen met de beroeps- en brancheverenigingen oppakken.