Kennissessie indicatieteams Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Kennissessie indicatieteams Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Op 2 november jl vond er weer een kennissessie plaats voor de indicatieteams van de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg. Deze sessie werd voorgezeten door Bianca den Outer en Joyce Stakenburg van jb Lorenz. De dag bestond uit een mix van plenaire presentaties en interactieve kennisuitwisseling tussen de deelnemers. In de middag was er tijdens de lunch gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. 

Wereld van data

In het eerste deel van het programma heeft Bianca den Outer de deelnemers meegenomen in de wereld van data door de resultaten van de Vektis analyse rondom kinderpalliatieve zorg  te bespreken. Er zijn vier diagnose groepen onder de loep genomen¹, waarbij het zorggebruik per zorgsoort inzichtelijk is gemaakt. Na een presentatie werden de bevindingen en cijfers met elkaar besproken in twee groepen. Elke werkgroep besprak of de bevindingen stroken met de realiteit van de dagelijkse praktijk en welke conclusies we uit de data kunnen halen. Een van de opvallend heden was het relatief lage percentage van inzet door de wijkverpleging in vergelijking met andere zorgkosten. Dit roept de vraag op waarom er in de praktijk dan zo “gestreden” moet worden voor uren/minuten wijkverpleging.

Ook werd opgemerkt dat binnen de kinderoncologie de huisarts meer betrokken is, dan bij de andere diagnose groepen, maar dat de zorgkosten relatief laag zijn. Aangenomen wordt dat de huisarts door de acute situatie/ziekte er meer is voor het gezinssysteem. Ouders met een kind in de andere drie diagnosegroepen zijn ervaringsdeskundige en hebben hun gezinssysteem al ingericht. Zij passeren mogelijk  vaker de huisarts en kloppen rechtstreeks aan bij de kinderarts.

De Vektis analyse betreft het zorggebruik binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Tijdens de kennissessie hebben we ook besproken hoe we inzichtelijk kunnen maken welke andere voorzieningen vanuit andere wetgevende kaders door ouders en kinderen worden gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Jeugdwet, Wmo, onderwijs, inkomensvoorzieningen en hulpmiddelen. Door die kosten inzichtelijk te maken krijg je een veel completer beeld. Ook zou het volgens de werkgroepen van meerwaarde zijn om inzicht te krijgen in de zorgkosten die gemaakt worden voordat de diagnose wordt gesteld.

Persoonlijke verzorging

Na de lunch stonden de leidende principes van de persoonlijke verzorging bij kinderen en de geneeskundige context centraal. Opbrengsten vanuit een interessante casus binnen de pilot zijn besproken. De belangrijkste conclusies van het middagdeel zijn: 

  1. Gemeenten zijn niet voldoende op de hoogte dat de inschatting of verzorging in een specifieke situatie ‘verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’  bij de indicerende kinderverpleegkundige ligt.
  2. Gemeenten erkennen soms het leidend principe van de kinderverpleegkundige  niet.
  3. De kinderverpleegkundigen kunnen alleen de aanspraak op de Zorgverzekeringswet vaststellen en niet stellen dat de Jeugdwet de persoonlijke verzorging op zich moet nemen. Wel kunnen ze ouders doorverwijzen naar de Jeugdwet om dit te laten onderzoeken. 


Kennissessie ouders

Op 26 januari 2022 organiseren we een digitale kennissessie met ouders. Naast het informeren van ouders over de pilot willen we vooral met elkaar in gesprek gaan over het hele proces van de indicaties en de verschillende wetgevingen die er zijn. Wat gaat hier in goed, waar liggen de knelpunten en op welke manier worden ouders betrokken bij de communicatie door de verschillende partijen.

Voor meer informatie neem contact op via integraalindiceren@jblorenz.nl of kijk op de projectpagina.

 

---

¹ Oncologie, Stofwisselingsziekten, Neurologie en Dysmorfologie