Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!

Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!


Kinder Comfort Team – Amalia: van opzet naar inbedding!


Eind juni kwam het KCT-Amalia bij elkaar voor een informele afronding van het project Kinder Comfort Team. Het Amalia kinderziekenhuis is in 2017 gestart met het vormgeven van kinderpalliatieve zorg met een multidisciplinair team, het KCT Amalia. Er zijn inmiddels meer dan 60 gezinnen in contact geweest met het KCT. Door de inzet van het KCT sluit de zorg beter aan bij de behoeften van kind en gezin. Bij gezinnen is de samenwerking en afstemming met betrokken instellingen, zorgorganisaties en huisarts verbeterd. En er zijn korte lijnen met betrokken professionals in de thuissituatie. Verder is bij een aantal gezinnen een opname voorkomen of kon het kind eerder met ontslag vanuit het ziekenhuis.

Voortgang na project
Vanaf 1 augustus is het project KCT Amalia afgerond en gaat het team structureel verder in het Amalia kinderziekenhuis. Het KCT komt wekelijks in het MDO bij elkaar. Hieraan nemen deel medisch specialisten, een verpleegkundig specialist, kinderverpleegkundigen, een maatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker en een geestelijk verzorger. Op afroep zijn een apotheker, ethicus, consulent educatieve voorziening, paramedicus of pijnspecialist beschikbaar. De dagelijkse aansturing van het KCT ligt bij een verpleegkundig specialist (coördinator) en een medisch specialist. Samen met vier kinderverpleegkundigen zorgen zij voor de bereikbaarheid van het KCT.

Mijn Kinder Comfort Net
Naast het vormgeven van het KCT is er in de projectfase een digitale omgeving ontwikkeld om de communicatie en samenwerking tussen betrokken zorgverleners rond kind en gezin binnen en buiten het ziekenhuis te verbeteren. Mijn Kinder Comfort Net biedt vanuit het kind en gezin een beveiligde omgeving voor (beeldbel) contact en het uitwisselen van informatie. Ouders worden hiermee versterkt in hun regierol en hebben het gevoel geen doorgeefluik meer te zijn tussen ziekenhuis en betrokken professionals thuis. Alle betrokkenen delen dezelfde informatie. Op dit moment zijn we bezig om het individueel zorgplan (IZP) te digitaliseren en dit binnen Mijn Kinder Comfort Net te faciliteren. De komende tijd zal in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg Mijn Kinder Comfort Net verder onder de aandacht gebracht worden van andere KCT’s  als ondersteuning van de communicatie en uitwisselen van informatie.

De betrokken medisch specialist en coördinator van het KCT zijn kartrekkers om samen met de teamleden verdere ontplooiing en professionalisering van het team mogelijk te maken. In de komende jaren zullen zij het fundament van het KCT in het Amalia kinderziekenhuis en in de regio verder verstevigen. Kinderartsen, huisartsen en andere professionals in de regio kunnen het KCT consulteren voor advies en ondersteuning.

Tot slot een dankwoord aan AFAS-Foundation die dit project financieel mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast waarderen wij hun betrokkenheid en gastvrijheid om met ons mee te denken en deze ontwikkelingen verder te vervolgen. 
AFAS FOUNDATION

Contact KCT-Amalia: kindercomfortteam.kg@radboudumc.nl