Subsidie voor pilot domeinoverstijgend indiceren binnen de kinderpalliatieve zorg

Subsidie voor pilot domeinoverstijgend indiceren binnen de kinderpalliatieve zorg

Ouders van een ernstig ziek kind moeten vaak veel tijd en energie steken in het organiseren van de indicatie voor benodigde zorg en ondersteuning. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning die nodig is. Dat betekent dat ouders met meerdere instanties te maken hebben. Om dit te verbeteren en gezinnen te ontlasten is, op initiatief van de Branchevereniging voor INtegrale KindZorg (BINKZ), de pilot domeinoverstijgend indiceren gestart in twee regio’s: NIK Holland Rijnland en NIK Noord-Holland & Flevoland. ZonMw heeft inmiddels een subsidie toegekend. 

 

“Iedereen zegt wat anders. Ik wil ondersteuning voor mijn dochter met een ernstige hartafwijking, maar mijn zorgverzekering zegt dat ik voor de persoonlijke verzorging bij mijn gemeente moet aankloppen omdat er nog geen sprake is van verpleegkundige handelingen.”

- citaat van een ouder -

 

Doel van de pilot

Het doel van de pilot domeinoverstijgend indiceren is om kind en gezin te voorzien van één indicatie – die over alle wetten heen gaat – voor passende zorg en ondersteuning. Deze indicaties zullen worden afgegeven door een indicatieteam, bestaande uit kinderverpleegkundigen, Jeugdwet- en Wmo indicatiestellers en indicatiestellers vanuit het CIZ en zorgverzekeraars. Zij worden bijgestaan door artsen (revalidatie- en kinderartsen en artsen voor verstandelijke gehandicapten), consulenten Passend Onderwijs en pedagogen.

 

“Wat alle leden van de indicatieteams gemeen hebben, is dat ze zich er hard voor maken dat gezinnen met een zeer ernstig ziek kind de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het is te gek voor woorden dat ouders anno 2020 nog regelmatig van het kastje naar de muur worden gestuurd. Alsof ze dat er nog bij kunnen hebben, bovenop de enorme druk die de zorg voor hun kind al van hen en hun gezinsleden vraagt. Door met alle betrokkenen - ouders en  zorgprofessionals - samen te kijken wat nodig is, nemen we een deel van de zorgen bij ouders weg”, aldus Leandra Beeloo, projectleider van de pilot. 

 

“Onlangs hebben we vanuit het indicatieteam de hulpbehoefte van een kindje met een ernstige hartafwijking in kaart gebracht. Afstemming met de gemeente bleek hierin cruciaal.  Nu wordt er een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd door de kinderverpleegkundige van het indicatieteam om de hulpbehoefte van het kindje en het gezin af te stemmen met alle betrokken disciplines en de verantwoordelijkheden van ieder hierin helder uiteen te zetten”.

- Citaat Leandra Beeloo, projectleider -

 

Subsidie ZonMw

ZonMw heeft subsidie toegekend voor de uitvoering van de pilot domeinoverstijgend indiceren. Dit betekent dat ZonMw de problemen die ouders ervaren om een indicatie te krijgen voor de benodigde zorg en ondersteuning erkent én vertrouwen heeft in de haalbaarheid van de pilot. Daarmee heeft de pilot de benodigde legitimiteit gekregen om samen met alle betrokkenen te komen tot structurele oplossingen. Hier zijn wij enorm blij mee. 

 

“Ik wou dat mijn kind gewoon naar school kon, maar het wordt maar niet duidelijk wie er nu verantwoordelijk is voor hulp tijdens schooltijd. Door zijn zeer beperkte nierfunctie in combinatie met maagdarmproblemen, moet er eigenlijk permanent iemand bij hem blijven. Ik heb het zelf gedaan de afgelopen 1,5 jaar, maar ik ben op en vind het ook niet goed dat mijn kind altijd zijn moeder om zich heen heeft, zelfs op school”.

- citaat van een ouder -

 

Toe aan een (her)indicatie?

Ouders en professionals in de regio’s Holland Rijnland en Noord-Holland & Flevoland kunnen contact opnemen met de indicatieteams via integraalindiceren@jblorenz.nl. Binnen maximaal een week laat het team weten of de aanvraag voor een (her)indicatie in behandeling kan worden genomen en wie de contactpersoon wordt binnen het indicatieteam.

 

Meer informatie over het project domeinoverstijgend indiceren? Klik hier.