Tweede tussenrapportage Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Tweede tussenrapportage Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Kinderpalliatieve zorg betreft vrijwel altijd complexe zorg en vereist altijd maatwerk. Dat hebben we in de tweede periode waarin de pilot uitvoering krijgt, wederom bevestigd gekregen. Kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen hebben altijd te maken met meerdere wettelijke kaders (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en passend onderwijs) om de benodigde zorg en ondersteuning te organiseren. In dit tweede half jaar zijn er 27 casussen ingestroomd in de pilot. Ook bij deze casussen blijkt telkens weer dat ouders tegen de schotten binnen de wetgevingen rondom kinderpalliatieve zorg aanlopen en dat het proces van indicatiestelling voor veel stress en onrust zorgt.

In deze tussenrapportage leest u onder andere over de hiaten, de ontwikkelingen binnen de indicatieteams, evaluatie van de projectdoelen en de opbrengsten van de pilot.