Hoofdlijnen kader passende zorg

Op 28 juni 2022 heeft het Zorginstituut Nederland het Kader Passende Zorg gepubliceerd. We zien daarin diverse voorstellen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de inrichting van de zorg in de periode tot 2040. We attenderen jullie graag op enkele grote thema’s daarin. Het Kader beschrijft ontwikkelingen die in 2040 gerealiseerd moeten zijn, waaronder:
 

  • Zorgverzekeraars en zorgkantoren kopen alleen nog zorg in die bewezen effectief en doelmatig is. Het tarief wordt afhankelijk van de mate waarin doelmatigheid kan worden aangetoond. (P.14, bullit 1 en 4). Dit betekent dat organisaties (hoe groot of klein ook) doelmatigheid moeten kunnen aantonen. Het vraagt tijd, mankracht en wendbaarheid om hierin gedegen inzicht te kunnen geven.
  • Van zorgorganisaties en hun vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij (mee)werken aan (regionale) netwerkvorming met partners binnen en buiten de zorg. Dit komt eveneens terug in de bekostiging. Dit vraagt regionale aandacht voor visie, doel en governance van het netwerk en levert vraagstukken op rondom effectiviteit, soevereiniteit, deelbelangen en het gedeelde belang. (P. 13, P.15 punt 5). Met MKS en de ontwikkeling van de NIK zijn wij hierop voorbereid én doorontwikkeling is noodzakelijk om aan de veranderende eisen te kunnen voldoen. Netwerksamenwerking is de vrijblijvendheid voorbij.
  • Van zorgverzekeraars en zorgkantoren wordt gevraagd om meer in samenhang in te kopen en te contracteren. De kleinere verzekeraars in de regio moeten de één of twee grootste verzekeraars volgen om passende zorg vorm te geven. (P.14 punt 2)
  • Passende zorg begint bij zelfzorg en informele zorg. Pas als dit onvoldoende kan bijdragen, sluit formele zorg aan. (P.9) Dit vraagt visievorming door het veld.
     

Dit rapport schetst een nieuwe realiteit in 2040 en vraagt van de organisaties in het veld om daarin mee te bewegen. Deze ontwikkelingen zien in eerste instantie op de curatieve zorg, maar zullen ook effect hebben op het sociaal domein en de palliatieve zorg. We zien dat dit rapport niet op zichzelf staat. De grote lijnen kwamen september 2021 ook aan de orde bij de NIK-dag n.a.v. de publicatie ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen' Min Financiën, april 21) en zijn terug te zien in andere publicaties zoals de Verkenning sectoroverstijgende betaaltitel (NZa, 6 juli 2021) en het ontwerp-Integraal Zorg Akkoord dat in september 2022 wordt gepubliceerd. 

We gaan graag met jullie in gesprek over deze ontwikkelingen en hoe wij ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Het betreft een verandering die wij alleen gezamenlijk kunnen realiseren. 

 

Meggi Schuiling-Otten
Bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Te downloaden documenten